සියළු අමාත්‍යවරු ඉල්ලා අස්වෙයි

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවට සහය පල කිරීම සඳහා වත්මන් ආණ්ඩුවේ සියළු අමාත්‍යවරු තම අමාත්‍යධූර වලින් ඉල්ලා අස්වෙයි.

Social Sharing
නවතම