රනිල් හදිස්සි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශ කරයි..!

වැඩබලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් අද (18) සිට රට තුළ හදිස්සි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

Ranil declares an emergency

Social Sharing
නවතම