ආරක්ෂක ඇමතිකම ජනාධිපති තියාගත්තාට කමක් නෑ.

Social Sharing
වීඩියෝ