තොරතුරු දැන ගැනීමට වඩා, තොරතුරු ලබා දීමේ වැඩපිලිවෙලක් – ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල

Social Sharing
වීඩියෝ