2023 නේ අයවැය යෝජනා මෙන්න…!

2023 වසර සඳහා වන අයවැය මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් පසුගිය 14 දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය
අයවැය කතාව සහ යෝජනා සියල්ල පහතින් ⇓⇓⇓⇓

Social Sharing
නවතම පුවත්