මහර බන්ධනාගාරයේ මරණය ඝාතනයක්, ඇසින් දුටු සාක්ෂි සහිතයි!- නීතිඥ සේනක පෙරේරා(සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කමිටුව)

Social Sharing
වීඩියෝ