ආණ්ඩුව එකඟ වූ IMF නිර්දේශතවමත් ක්‍රියාත්මක නෑ, රටක් මෙහෙම දුවන්න පුළුවන්ද?

Social Sharing
වීඩියෝ