“නීතී පැනවීමට පෙර සිතා බලනු!” රජයට අයිතිය උදෙසා ජනමාධ්‍යවේදීන් පවසයි

Social Sharing
වීඩියෝ