“අධිකරණය මැදමුලන වලව්වේ කොටසක් වෙන්න දෙන්නේ නෑ” ජනතා නීතිඥයෝ කියයි!

Social Sharing
වීඩියෝ