සඳුන් මාලිංග ඝාතන නඩුව…

කන්දකැටිය සදුන් මාලිංග ඝාතන නඩුවේ මරණීය දණ්ඩනය හිමිව සිටි චූදිතයින් නිදොස්කොට නිදහස් කර ඇති අතර උප පොලිස් පරීක්ෂක සෝමරත්න දඩුවම වසර 7 දක්වා අඩුකර තිබේ.

අපරාධ නඩුවක ඔප්පු කිරීමේ භාරය සහ අයිතිවාසිකම් නඩුවක ඔප්පු කිරීමේ භාරය පරීක්ෂාවට අවස්ථාවක්.

 

Social Sharing
නවතම පුවත්