මේ රජය එක බිම් අඟලක් විකුණලා නැහැ – ඇමති රෝහිත අබේගුණවර්ධන
නවතම

මේ රජය එක බිම් අඟලක් විකුණලා නැහැ – ඇමති රෝහිත අබේගුණවර්ධන

මේ  රටේ දේපල විකුණනව කියල කෑ ගහන්නෙ පසු ගිය කාලේ රටේ දේපල “ගෙඩිය පිටින්ම” විකුණගන කාපු පිරිසක් යැයි”, වරාය හා නාවික අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන   මහතා  පවසයි. ඉදිරි  අය වැය මගින්  ඉදිරි වසරේදී   ග්‍රාමීය සංවර්ධනය…