රටක් බලා හිඳින ප්‍රේම හසුන් පත, සමනැලයෙක් අතේ එව්වා හම්බ වුණාද?..
නවතම විශේෂාංග

රටක් බලා හිඳින ප්‍රේම හසුන් පත, සමනැලයෙක් අතේ එව්වා හම්බ වුණාද?..

මිනිස්සු වුණ අපි මොකක් හරි වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න හරිම ආසයි. ඉස්සර අපි ඕසෙට ලියුම් ලියලා ඒවා පොත් අස්සේ දාලා හොවමාරු කරලා ඒකට පිළිතුරු එනකම් ඇස් රිදෙනකම් බලගෙන ඉන්නවා. ඒ කාලේ අස්සේ අපි පිළිතුරු ලිපිය අපේ…