55 හෝ 60 න් විශ්‍රාම යෑම සේවකයාට ඇති අයිතියක්! – කම්කරු ඇමති කියයි.
නවතම

55 හෝ 60 න් විශ්‍රාම යෑම සේවකයාට ඇති අයිතියක්! – කම්කරු ඇමති කියයි.

2021 අයවැයෙන් යොජනා රැසක් ඉදිරිපත් විය. ඒ අතරින් යෝජනා වූ එකක් වුයේ පෞද්ගලික අංශයේ විශ්‍රාම යෑමේ වයස අවුරුදු හැට දක්වා දීර්ඝ කිරීමටය. ඒ දැනට විශ්‍රාම යන අවුරුදු 55 වෙනුවට අවුරුදු 60 දක්වා සංශෝධනය කිරීමය. නමුත්…

සංස්කෘතියක් නැති අයවැයක්!
නවතම විශේෂාංග

සංස්කෘතියක් නැති අයවැයක්!

පසුගිය දා රටේ අග්‍රමාත්‍යවරයා මෙන්ම, මුදල් අමාත්‍යවරයා ද වන මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් 2021 වසරේ අය වැය ඉදිරිපත් කරන ලදි. එහිදී මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ශීර්ෂ 42 ක් යටතේ ඔහු යෝජනා ඉදිරිපත් කළේය. පොදු ජන පෙරමුණේ අයවැය…