සති අග අරුණ පුවත්පත ගැන පොලිස් විමර්ශනයක්!
නවතම

සති අග අරුණ පුවත්පත ගැන පොලිස් විමර්ශනයක්!

සති අග අරුණ පුවත්පත් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් පරීක්ෂණයක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර පොලිස්පතිවරයාට දැනුම්දී තිබේ. ඉන්දියානු පොහොර ගෙන්වීමට කෝටි 29 ක් පුද්ගලික ගිණුමකට බැර කරන ලෙස ජනාධිපති ලේකම් පි.බී ජයසුන්දර බලපෑම් කර ඇති…