ජනතාවගෙන් මුදල් ගැනීමේ ආණ්ඩුවේ සැලසුම!
නවතම

ජනතාවගෙන් මුදල් ගැනීමේ ආණ්ඩුවේ සැලසුම!

මාරාන්තික වසංගතය පාලනය සදහා රට අගුලු දැමිමේදී සිදුවන ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීම සඳහා යයි පවසමින් වැඩ කරන ජනතාවගේ මුදල් ලබාගැනීමේ සැලසුමක් යළිත් වරක් ආණ්ඩුව විසින්ම යෝජනා කර තිබේ. ඒ වසංගත සමයේ ආධාර වශයෙන්  ජනාධිපති…