පොළොන්නරුව කොවිඩ් මධ්‍යස්ථාන වලට දැඩි සත්කාර ඇඳන්  නැහැ – පාර් ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කිංස් කුමාර නෙල්සන්
නවතම

පොළොන්නරුව කොවිඩ් මධ්‍යස්ථාන වලට දැඩි සත්කාර ඇඳන් නැහැ – පාර් ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කිංස් කුමාර නෙල්සන්

ලංකාවේ කොරෝනා වසංගතය ආරම්භ වූ මොහොතේ සිට වැඩිම රෝගීන් පිරිසකට ප්‍රතිකාර කරන පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ එකම රෝහලකවත් කොරෝනා රෝගීන් සදහා දැඩි සත්කාර ඇඳන් එකක්වත් නැති බවත් දිනපතා රෝගීන් 2000ක් පමණ බලා ගන්නා පොලොන්නරුවට දැඩි සත්කාර ඇඳන්…