උතුරේ සංවර්ධනයට අත දමන්න ඉන්දියාවට ඉඩ.
නවතම

උතුරේ සංවර්ධනයට අත දමන්න ඉන්දියාවට ඉඩ.

උතුරේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව හා චීනය අතර තරඟයක් පැවතියත්, පේදුරු තුඩුව ධීවර වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රමුඛතාවය ඉන්දියාවට ලබා දීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර තිබේ. “ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ආධාර මත කෙරෙන පේදුරුතුඩුව ධීවර වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ…

ධීවර පනත සංශෝධනයට
නවතම

ධීවර පනත සංශෝධනයට

පවත්නා ධීවර පනත සංශෝධනය කර නව ධීවර පනතක් කෙට්මුපත් කිරිමට ධීවර අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව ඇත. ඒ් තුළ පවතින අඩුපාඩු හේතුවෙන් ජී එස් පී ප්ලස් සහනය ලබාගැනීමේදී ඇතිවන ගැටලු පිළිබඳව යුරෝපා සංගමයේ රටවල්වල නීති අංශ මගින්…