ශ්‍රේඨාධිකරණයෙන් ජනාධිපතිට අතුරු තහනම් නියෝගයක්!
නවතම

ශ්‍රේඨාධිකරණයෙන් ජනාධිපතිට අතුරු තහනම් නියෝගයක්!

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතේ විධිවිධාන යටතේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නිකුත් කරන ලද දැඩි අන්තවාදි මතවාදවලින් මුදා ගැනීමේ රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීම වළක්වාලමින් ශ්‍රෙෂ්ඨාධිකරණය ඊයේ (05) අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත. මුර්දු ප්‍රනාන්දු , යසන්ත කෝදාගොඩ…