ව්‍යවස්ථා සංශෝධන වලට අදාලව ලංකාවේ ජනමතය හැසිරෙන ආකාරය විහිළු සහගතයි – සාහිත්‍යවේදී කෞෂල්‍ය කුමාරසිංහ (අලුත් පරපුර සංවිධානය)

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment