ආරක්ෂක ලේකම් රුසියා සංචාරයක්!
නවතම

ආරක්ෂක ලේකම් රුසියා සංචාරයක්!

ආරක්ෂක ලේකම්  ඇතුළු  ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේ දූත  පිරිසක් ජාත්‍යන්තර යුද සරඹයකට සහ ආයුධ සල්පිලකට  සහභාගී වීම පිණිස රුසියාවට  ගොස්  තිබේ. මොස්කව් නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය කර සිටින්නේ  යුද හමුදාව-2021 ජාත්‍යන්තර හමුදා-තාක්‍ෂණික සංසදයට සහ ජාත්‍යන්තර…