ආණ්ඩුවේ බෙදීම  වළක්වා ගැනීමට මැයි දින තහනම් වුවාද?
නවතම

ආණ්ඩුවේ බෙදීම  වළක්වා ගැනීමට මැයි දින තහනම් වුවාද?

අවුරුදු සමයෙන් පසු රට තුල කොවිඩ් තුන්වන රැල්ලක පෙර නිමිති පළ වන බැවින් මැයි 01 දාට යෙදී ඇති ජත්‍යන්තර කම්කරු (මැයි දිනය) පැවැත්වීමට අවසර නොදීමට රජය වෙනුවෙන් තීරණය කළ බව අප්‍රේල් 20 වෙනි දින සවස්…