දේශීය ආදායම් (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ
නවතම

දේශීය ආදායම් (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

රජයේ මුද්‍රණාලය විසින් දේශීය ආදායම් (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත අඟහරුවාදා (11) සවස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.