බැසිල්ට රට යන්න අවසර!

හිටපු මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ හට ලබන ජනවාරි මස 15 වන තෙක් විදෙස්ගතවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අද අවසර ලබාදී තිබේ.

Social Sharing
නවතම