අධිකරණ අපහාස පනතේ වගන්ති 09ක් ව්‍යවස්ථාවට පටහැනියි!

එක් වගන්තියක් සම්මත කිරීමට තුනෙන් දෙකක විශේෂ බහුතරයක් ඕනෑ

“අධිකරණයක්, විනිශ්චය සභාවක් හෝ ආයතනයක් අවමානයට ලක් කිරීම” නමැති පනත් කෙටුම්පතෙහි වගන්ති 09ක් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට නොගැලපෙන අතර ඉන් එක් වගන්තියක් සම්මත කිරීමට නම් පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක විශේෂ බහුතරයකින් සම්මත කළ යුතු බව කෙටුම්පතේ ව්‍යවස්ථානුකූලභාවය පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඊයේ (22දා) නිවේදනය කරමින් පැවසීය.

කෙසේ වෙතත් ඉහත වගන්ති නවය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් දන්වා ඇති පරිදි සංශෝධන සිදු කරන්නේ නම් එම නොගැලපීම් නතර වන බවද හෙතෙම එහිදී කීය. අදාළ තීරණය සම්බන්ධයෙන් කතානායකවරයා විසින් කළ සම්පූර්ණ නිවේදනය මෙසේය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 121(1) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී අභියෝගයට ලක් කරන ලද “උසාවියකට, විනිශ්චය සභාවකට හෝ ආයතනයකට අපහාස කිරීම” යන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය පහත පරිදි වේ:- (i) 2(e) වගන්තිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) වගන්තියට නොගැලපේ. (ii) 3(1)(ඉ) වගන්තිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) වගන්තියට නොගැලපේ. කෙසේ වෙතත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණයේ යෝජිත සංශෝධන එකී වගන්තියට සිදු කරන්නේ නම්, එම නොගැලපීම නතර වනු ඇත. 3(2)(c) වගන්තිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) වගන්තියට නොගැලපේ. කෙසේ වෙතත්, 3(2)(ඇ) වගන්තියට සංශෝධනයට යටත්ව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සමඟ 3(2)(අ) සිට 3(2)(ඊ) වගන්තිවල අඩංගු විධිවිධානවල අනනුකූලතාවයක් නොමැති බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රකාශ කරයි.

(iii) 4 වැනි වගන්තිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) වගන්තියට පටහැනි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අදහසයි. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණයේ දක්වා ඇති යෝජිත සංශෝධනය සිදු කළහොත් එවැනි නොගැලපීම නතර වනු ඇත. (iv) 7(3) වගන්තියේ විධිවිධාන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13(2) වගන්තියට නොගැලපේ. කෙසේ වෙතත්, අමාත්‍යවරයා විසින් යෝජිත සංශෝධනය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අධිෂ්ඨානයේ දක්වා ඇති පරිදි නීතිපතිවරයා 7(1)(ඉ) වගන්තියට ඇතුළත් කළහොත් ඉහත කී නොගැලපීම නතර වනු ඇත. 7(3) වගන්තියේ විධිවිධාන ද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 (3) වගන්තියට නොගැලපේ. (v) 8(1)(b), 8(1)(c), 9(1)(b) සහ 9(1)(c) වගන්ති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) වගන්තියට නොගැලපේ. කෙසේ වෙතත්, අමාත්‍යවරයා විසින් යෝජිත සංශෝධනය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණයේ දක්වා ඇති පරිදි නීතිපතිවරයා ඇතුළත් කළහොත් මෙම වගන්තිවල සඳහන් නොගැලපීම නතර වනු ඇත.

(vi) 11 වැනි වගන්තිය සමස්තයක් ලෙස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) වගන්තියේ විධිවිධානවලට පටහැනි බවත් එය පාර්ලිමේන්තුවේ වලංගු ලෙස සම්මත කළ හැක්කේ ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන් විශේෂ බහුතරයකින් පමණක් බවත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පවසයි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 84(2) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව නියම කර ඇති පරිදි (නොපැමිණෙන අයද ඇතුළුව) මුළු මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාවෙන් තුනෙන් දෙකකට නොඅඩු ප්‍රමාණයක් ඊට පක්ෂව ඇත. (vii) 12(1) වගන්තිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 146(2)(iv) ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අදහසයි. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණයේ දක්වා ඇති සංශෝධන එකී වගන්තියට සිදු කරන්නේ නම්, එම නොගැලපීම නතර වනු ඇත.

(viii) ශේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණයේ දක්වා ඇති පරිදි පනත් කෙටුම්පතේ කාරක සභා අවස්ථාවේදී 13 වැනි වගන්තිය සංශෝධනය කෙරේ. (ix) 16 වැනි වගන්තිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12 වැනි වගන්තියට නොගැලපෙන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අදහසයි.කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණයේ දක්වා ඇති සංශෝධන එකී වගන්තියට සිදු කරන්නේ නම්, නොගැලපීම නතර වනු ඇත.

මූලාශ්‍රය – දිවයින

Social Sharing
නවතම පුවත්