රාජ්‍ය මාධ්‍ය දුවන්න නැවත ජනතා බදු මුදල් නෑ
නවතම

රාජ්‍ය මාධ්‍ය දුවන්න නැවත ජනතා බදු මුදල් නෑ

  මේ වනතෙක්ම රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන පවත්වාගෙන යාම සඳහා ජනතාවගේ බදු මුදල් ලබාදුන් බවත් මින්පසු එම ආයතන පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය මුදල් ආයතන විසින් උත්පාදනය කර ගත යුතු බවත් අද පවතී කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය…