ඡන්දෙට යොදා ගත්ත පෙර පාසල් ගුරුවරු අද අනාථයි! – සමස්ත ලංකා පෙර පාසල් හිමියන්ගේ සංගමය
නවතම

ඡන්දෙට යොදා ගත්ත පෙර පාසල් ගුරුවරු අද අනාථයි! – සමස්ත ලංකා පෙර පාසල් හිමියන්ගේ සංගමය

මාස 10 ක් එක දිගට මේ වන විට බස්නාහිර පළාතේ පෙර පාසල් වසාගෙන සිටීම නිසා දැඩි ආර්ථික අපහසුතාවයන්ට මුහුණ දී සිටින පෙර පාසල් ගුරුවරුන්ට තමන්ගේ කණකර උකස් කිරීමට සිදුව ඇතැයි සමස්ත ලංකා පෙර පාසල් හිමියන්ගේ…