“ඇයි මට සහායෝගය දෙන්න බැරි” මහ බැංකු නිලධාරීන් නිදාගෙනද? ජනපති මහ බැංකු ලොක්කන්ට දෙහි කපයි!

Social Sharing
වීඩියෝ