මහජන දේපල වලට අත තිබ්බොත් වෙඩි කන්න වෙයි !!!

මහජන දේපල විනාශ කරමින් කොල්ල කෑමට ලක් කරන පුද්ගලයන් මර්ධනය කිරීම සදහා ඔවුන්ට වෙඩි තැබීමට ආරක්ෂක අංශ වෙත නියෝග ලබා දී ඇත.

Social Sharing
නවතම