අගමැති ඉල්ලා අස් වේ

නවතම ආරංචි මාර්ග අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍ය සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපති වෙත භාර දී තිබෙනවා.

Social Sharing
නවතම පුවත්