උද්ඝෝෂණයට පිලිතුර අත්අඩංගුවට නම් සටන ත්‍රීව වෙයි – NTUC
නවතම

උද්ඝෝෂණයට පිලිතුර අත්අඩංගුවට නම් සටන ත්‍රීව වෙයි – NTUC

ගැටළු සඳහා විසඳුම් ඉල්ලා සාමකාමී උද්ඝෝෂණයේ නියුතු වූ ගුරු විදුහල්පති වෘත්තිය සමිති නායකයින් හා සාමාජිකයින් අත් අඩංගුවට ගෙන නිරෝධායන නීතියට මුවා වී සේවක උද්ඝෝෂණ මර්දනය කිරීම ආණ්ඩුවේ පිළිතුර නම් ප‍්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස සටන් ක්‍රියාමාර්ග තීව්‍ර කිරීමට…