“බලාපොරොත්තු වූ විනය පුස්සක් කියලා දැන් ගම් වල මිනිස්සුන්ට දැනෙන්න පටන් අරන්” උපුල් නිශාන්ත (මාතර මහ නගරසභාවේ විපක්ෂ නායක)

Social Sharing
වීඩියෝ