අබ ඇටයක් තරම්වත් මිනිස් ජීවිතයක වටිනාකමක් නැති රටක අයිතිවාසිකම් රකින්නේ කොහොමද? – තුෂ් වික්‍රමනායක සභාපතිනී – ළමා හිංසනයට තිත සංවිධානය

 

Social Sharing
වීඩියෝ