රාජපක්ෂවරුන්ට එරෙහි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවට එරෙහිව විසම්මුතික තීන්දුවක්!

A dissenting judgment against the Supreme Court judgment against the Rajapaksas

ආර්ථික අර්බුදයට බැසිල්, මහින්ද, ගෝටා, මුදල් මණ්ඩලය, පී.බී ජයසුන්දර, නිවාර්ඩ් කබ්‍රාල්, ඩබ් ඩී ලක්ෂ්මන් වගකිවයුතු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරත්, එසේ වගකිව යුතු නොමැති බවට  පිටු 140 ක  විසම්මුතික තීන්දුවක් ලබා දෙමින් ගරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන තීරනය කරයි.

එම විසම්මුතික තීන්දුව පහතින්…

IN THE SUPREME COURT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST

 

Social Sharing
අවකාශය නවතම