ලංකාවේ බැඳුම්කරවල මිල වැඩි වෙලා – රොයිටර්

ආර්ථික වර්ධනය වේගවත් කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස, මහ බැංකුව විසින් ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති අනුපාත පදනම් අංක 100 කින් (bps) අඩු කිරීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා ඩොලර් බැඳුම්කර බ්‍රහස්පතින්දා ඉහළ අගයක් ගනු ලැබූ බව රොයිටර් වාර්තා කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර බැඳුම්කර ඩොලර් ශත 0.17 – 0.47 අතර ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, 2024 ජූනි කල්පිරෙන බැඳුම්කර වැඩි ප්‍රතිලාභ පෙන්නුම් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) ස්ථාවර තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සහ ස්ථාවර ණය පහසුකම් අනුපාතිකය පිළිවෙළින් 10% සහ 11% දක්වා පහත හෙළා ඇති බව බ්‍රහස්පතින්දා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා CBSL විසින් ජූනි මාසයේ සිට මුළු අනුපාතයන් 550 bps ප්‍රමාණයකින් අඩු කර ඇත.

Social Sharing
ආර්ථික නවතම පුවත්