යුද්ධය අවසන් අදියරේ දෙමළ ජනයා සමූලඝාතනය උනාද?

Social Sharing
වීඩියෝ