දැන් පෙට්‍රල් පෝලිම්, ගෑස් පෝලිම් නෑ කරන්ට් කපන්නෑ, ආර්ථිකේ ගොඩ ගිහින්ද?

Social Sharing
වීඩියෝ