රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් ගැන තීරණයක්

 

රාජ්‍ය සේවයේ විධායක සහ විධායක නොවන ශ්‍රේණිවල වැටුප් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් රජය තීරණක් ගෙන තිබේ.
ඒ අනුව රාජ්‍ය සේවයේ විධායක නොවන සේවකයින්ගේ මාසික වැටුප නියමිත දිනට ලබා දීමට නියමිතය.

විධායක ශ්‍රේණියේ රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ මාසික වැටුප නියමිත දිනට, දින කිහිපයකට පසුව ගෙවීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

මහා භාණ්ඩාගාරය ඒ සම්බන්ධයෙන් ගනු ලැබු පියවරයන් පිළිබඳව මුදල්, ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ, සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරය ලෙස ජනාධිපතිවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවධානයට යොමුකර තිබුණි.

2023 වර්ෂය සඳහා වන රජයේ නව ආදායම් යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට යම් කාලසීමාවක් ගතවන බැවින් රජයේ මුදල් කළමනාකරණය වෙනුවෙන් ජනවාරි මාසයේ සිට ඉදිරි මාස කිහිපය සඳහා අදාළ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදුවන බව රජය පවසයි.

 

 

(newsfirst)

Social Sharing
නවතම