බොරතෙල් මිල පහළට

W.T.I බොරතෙල් බැරලයක මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 97.47 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර බ්‍රෙන්ට් කෘඩ් වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 103.1 ලෙස සටහන් විය.

Social Sharing
නවතම පුවත්