දුම්රියේ මළගම සනිටුහන් කිරීමක්ද?
නවතම

දුම්රියේ මළගම සනිටුහන් කිරීමක්ද?

රටේ සියළු කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යන්නේ නම්, දුම්රිය ධාවනය පමණක් දින නියමයක් නොමැතිව අත්හිටුවා තිබීම බරපතල ප්‍රශ්නයක් බවත්, ඊට අදාල කරුණු මොනවදා යන්න දැනුවත් කරන ලෙස ඉල්ලමින් දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය  ප්‍රවාහන අමාත්‍ය පවිත්‍රා…