පරාක්‍රම සමුද්‍රය ගැන පුරාවිද්‍යාව කිව්වේ බොරු – පුජ්‍ය කදුරුවෙල ධම්මපාල හිමියන් පවසයි.
නවතම

පරාක්‍රම සමුද්‍රය ගැන පුරාවිද්‍යාව කිව්වේ බොරු – පුජ්‍ය කදුරුවෙල ධම්මපාල හිමියන් පවසයි.

පොලොන්නරුව ඓතිහාසික පරාක්‍රම සමුද්‍රය පුරා විද්‍යා දෙපාර් තමේන්තුව පුරා විද්‍යාත්මක ප්‍රදේශයක් ලෙස ගැසට් කර නැති බවට පුරා විද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසන අදහස සාවද්‍ය බවත් 1931 මාර් තු මාසයේ 10 වැනිදා නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනයකින්…