සංචාරක පැමිණීම් වාර්තා වූ හොඳම මාසය ජූලි…
ආර්ථික නවතම පුවත්

සංචාරක පැමිණීම් වාර්තා වූ හොඳම මාසය ජූලි…

2023 වසරේ මෙතෙක් පැමිණි වැඩිම සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව ජූලි මාසයේදී වාර්තා වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) පවසයි. SLTDA ට අනුව, මාසයේ දින තුනක් ඉතිරිව තිබියදී, 2023 ජූලි මාසයේ මේ දක්වා…