මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත තවත් අඩුකරයි…
නවතම පුවත්

මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත තවත් අඩුකරයි…

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත තවදුරටත් අඩු කර ඇත. 2023 අංක 16 දරන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනත යටතේ, මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය විසින් සිය දෙවන මුදල් ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනය ඊයේ (23) පවත්වා තිබේ.…