සිංහල හෝ දෙමළ බසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවක් තවමත් ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ…
නවතම පුවත්

සිංහල හෝ දෙමළ බසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවක් තවමත් ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ…

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවක් තවම සිංහල හෝ දෙමළ බසින් ප්‍රකාශයට පත්වී නැහැ.ඉංග්‍රීසි බසින් පමණයි ප්‍රකාශයට පත්වී තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මව් භාෂාව රැකගැනීම වෙනුවෙන් අපට තව බොහෝ දේ කිරීමට සිදුව ඇතැයි අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ…