අන්තෝ ජටා – බහී ජටා (පඹගාල ලිහාගනු පිනිස..!!)
නවතම විශේෂාංග

අන්තෝ ජටා – බහී ජටා (පඹගාල ලිහාගනු පිනිස..!!)

-කේ. සංජීව- ත්‍රිවිද හමුදාපතිවරුන් සහ ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානීයා සහ පොලිස්පති රනිල් වික්‍රමසිංහට කියලා තියෙනවා වහාම ඉල්ලාඅස්වෙන්න කියලා. ඒකම පක්ෂ නායකයනුත් අද තිබුණ රැස්වීමේදී එක හඬින් කියලා තියෙනවා. දැනගන්න තිබෙන විදිහට තවමත්'ජනතාව විසින් පන්නා දැමූ ජනපති'ගේ…