“ගෑස් පෝලිම්වල ඉන්නට කම්කරුවන්ට වෙලාවක් නෑ” – RED
නවතම

“ගෑස් පෝලිම්වල ඉන්නට කම්කරුවන්ට වෙලාවක් නෑ” – RED

ගෑස් සහ භූමිතෙල් අර්බුදයෙන් බැට කන නිදහස් වෙළඳ කලාප සේවක සේවිකාවන්ට සහන සලසන ලෙස කාන්තා සංවිධානයක් ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා තිබේ. “මුළු රට පුරාම පවතින ගෑස් හා භූමිතෙල් අර්බුදයෙන් වැඩියෙන්ම බැට කන්නේ කාන්තාවන්ය. ඒ අතරින් නිදහස් වෙළඳ…