ඩොලර් උපයන නිදහස් වෙළඳ කලාප වල ජිවිත වටින්නේ නැද්ද? – චන්ද්‍රා දේවනාරායන
නවතම

ඩොලර් උපයන නිදහස් වෙළඳ කලාප වල ජිවිත වටින්නේ නැද්ද? – චන්ද්‍රා දේවනාරායන

කොවිඩ් පළමු රැල්ලේදී සියලුම නිදහස් වෙළඳ කලාප වල මෙන්ම ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා වල නියමිත විදිහට සෞඛ්‍යාරක්ෂිත උපදෙස් අනුගමනය කළ නමුත් කොවිඩ් තෙවැනි රැල්ල වන විට ඒ්වා නාමිකව පමණක් සිදු වන බව මානව සංවර්ධනය සඳහා වන විප්ලව…