ඔස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රමිකයන්ගේ හිඟයක්
නවතම විදෙස්

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රමිකයන්ගේ හිඟයක්

ඔස්ට්‍රේලියාවේ රැකියා අවස්ථා සහ ව්‍යාපාර සඳහා ශ්‍රමිකයින්ගේ හිඟයක් පවතින බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසති. එසේ නමුත් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර සහ තාවකාලික පදනම මත රැකියා සඳහා විදේශීය ශ්‍රමිකයින් යොමුකර ඇති වීසා අයැදුම්පත් මිලියනයක් පමණ ආගමන විගමන කාර්යාලවල සිරව…