ජගත් අල්විස් උසාවියට අපහාස කරලා..! 
නවතම

ජගත් අල්විස් උසාවියට අපහාස කරලා..! 

පසුගිය 12 දා මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජගත් අල්විස් අගවිනිසුරුට ලිපියක් ලියමින්, පසුගිය කාලයේ රටතුළ ඇතිවූ තත්ත්වයන් ඇති වූවේ, පොලීසිය උද්ඝෝෂණ නවත්වන්න යැයි උසාවියෙන් නියෝග ඉල්ලන අවස්ථාවේදී කණිෂ්ඨවිනිශ්චයකාරවරු විසින් එම ඉල්ලීම් ප්‍රතික්ෂේප කරපු නිසා…