ඊලෝන් මස්ක්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස කඩ වෙලා ද ??
නවතම විදෙස්

ඊලෝන් මස්ක්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස කඩ වෙලා ද ??

ටෙස්ලා හිමිකරු ඊලෝන් මස්ක් එක්සත් ජනපදය විවේචනය කිරීම නිසා එරට බලධාරීන් තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියට බාදා එල්ල කරමින් තමා පසුපස ලුහුබඳින බව ඔහු උසාවිය වෙත ප්‍රකාශ කර ඇත. උසාවිය හමුවේ කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් මස්ක්…