හදිසී නීතිය වහා ඉවත්  කළ යුතුයි – ආචාර්ය දීපිකා උඩගම
නවතම

හදිසී නීතිය වහා ඉවත් කළ යුතුයි – ආචාර්ය දීපිකා උඩගම

ජන ජිවිතයට සාධාරණයක් ඉටු කිරීමට  නම් වහාම මේ පනවා ඇති හදිසි නීතිය ඉවත් ඉවත් කළ යුතු බව ශ්‍රි ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ හිටපු සභාපතිනි, ආචාර්ය දීපිකා උඩගම මහත්මිය පවසයි. 1947 දී දේශීය දේශපාලඥයින්ගේ උවමනාව…